TỔNG HỢP VỀ TÌNH HÌNH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CÓ VIỆC LÀM

SAU 1 NĂM TỐT NGHIỆP NĂM 2017

 

1. Báo cáo tổng hợp chung

 

2. Báo cáo của các CSGD ĐH thành viên 

 

 

 

 

 

 

 

 

//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TỔNG HỢP VỀ TÌNH HÌNH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CÓ VIỆC LÀM

 

SAU 1 NĂM TỐT NGHIỆP NĂM 2016

 

1. Báo cáo tổng hợp chung

 

2. Báo cáo của các CSGD ĐH thành viên 

 

 

 

 

 

 

 

//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TỔNG HỢP VỀ TÌNH HÌNH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CÓ VIỆC LÀM

SAU 1 NĂM TỐT NGHIỆP NĂM 2015

 

1. Báo cáo tổng hợp chung

 

2. Báo cáo của các CSGD ĐH thành viên